دیجی باغ گل

اطلاعات این عضو اتحادیه

مسئولمجیدحسن حسینی
سمت در اتحادیهفروشنده
آی دی اینستاگرام
محل فعالیتاستان اصفهان، شهرستان اصفهان، قابلیت ارسال به سراسر کشور
نوع فعالیتگلفروش خانگی
تلفن تماس09132199735